December 16, 2011

[Fanart] Baby Junsu in the Music world

Cái fanart hoành-tráng đã bị bể sô OTL nên mình quyết hốt hụi chót bắng cái này vậy mà cũng ko kịp ngày OTLBTW, dù sao cũng chúc hôm qua rồi nên hôm nay cứ việc hớn hở up thôi :)) mấy khi mình siêng =))


Làm ăn như mình thật mang tiếng quá =))


No comments:

Post a Comment