November 17, 2011

[Fanart] Where 's my Joongie?
Just for fun :))


Thực ra là còn cả dây troll hai cục cưng nhưng cắt cái này ra làm trước :))) cho vui :))))


P.S: đã fix lỗi chính tả, thật là xấu đến cả hổ :"<

No comments:

Post a Comment